Krafttag mot ojämlikheten (budgetsatsningar 2022)

Socialdemokraternas budgetsatsningar 2022

Söderhamn är en kommun där alla kan utvecklas oavsett uppväxtmiljö eller social bakgrund. Det är ett samhälle med solidaritet, tillit och samarbete och det byggs av arbete, kompetens och välfärd. Vi ser ett Söderhamn som är attraktivt för invånare, företag och besökare. Där hela kommunen är levande med ett fokus på socialt- och miljömässigt hållbart samhälle. Det krävs att vi arbetar tillsammans, inte lämnar någon utanför och att ditt och mitt välbefinnande inte blir på bekostnad av någon annans.

Händelserna under 2020 och 2021 har visat på behovet av ett starkt välfärdssamhälle som inte lämnar någon utanför. Ensamheten och otryggheten har fått nya ansikten och ojämlikheten och klyftorna i samhället har blivit allt tydligare. Denna utveckling måste stoppas och det går inte med privatiseringar eller att hänvisa till individens egna ansvar.

Schyssta villkor

I Söderhamns kommun står vi upp för schyssta villkor på arbetsmarknaden och tar vårt ansvar som arbetsgivare. Det innebär att vi har heltid som norm och inte tillämpar delade turer. Grunden för en god arbetsmiljö är samförstånd och samverkan. Därför ska kommunen ha både ett samverkansavtal och ett flexibelt arbetstidsavtal. I samband med alla former av upphandlingar ska vi också kräva kollektivavtal. Medarbetare ska ges en ökad tillit, kompetensutveckling och ett större ansvar över verksamheten. Man ska också kunna känna sig trygg på arbetet med att om jag är frånvarande finns det vikarier, när jag går i pension kan någon ta över efter mig. Genom det kan Söderhamn erbjuda barn, elever och brukare de bästa förutsättningarna till utveckling.

🌹 Utbildningskontrakt för vårdbiträden och undersköterskor som innebär att efter godkänd utbildning så garanteras en anställning inom 3 månader.

🌹 Alla medarbetare inom Söderhamns kommun ska utifrån behov ha möjligheter till arbetskläder- och arbetsskor för att förbättra arbetsmiljö.

🌹 Intensifiera arbetet med att införa intraprenader i kommunalverksamhet.

Jämlikt och tillgängligt Söderhamn

En hållbar utveckling är större än enbart klimatet. Agenda 2030s mål som omfattar även jämställdhet, folkhälsa och utbildning är grundförutsättningar för att Söderhamn ska kunna utvecklas långsiktigt. Redan från tidiga år ska alla invånare kunna känna sig trygga i kommunen. Tidiga och förebyggande insatser som en bra förskola, skola och stöd i familjerollen är grunden. När du behöver stöd finns samhället där och ger dig den trygghet som behövs för att komma vidare. Här är det viktigt att kommunen har ett långsiktigt förebyggande arbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Den service och det stöd som kommunen tillhandahåller ska anpassas utifrån orternas och invånarnas behov. Söderhamns kommun ska tillhanda hålla service runt om i kommunen, t ex med servicepunkter. Ojämlikheten ser olika ut beroende på människor livssituation, även ett digitalt utanförskap är en form av ojämlikhet som måste brytas. Ingen del av kommunen ska lämnas åt sitt eget öde, det är lika viktigt med soptunnor och lekparker i Marma och Vannsätter som det är på Klossdammen och Stugsund. Vi måste också aktivt ta tillvara på engagemang och möjligheter till utveckling som finns på orter, t ex ska verksamheter som Ljusne utomhusbad utvecklas och inte avvecklas.

🌹 Förebyggande verksamhet ska drivas i permanent form och inte i projekt.

🌹 Lekparker ska finns tillgängligt i hela kommunen, de ska utvecklas för de som använder de och därför måste dialog med närboende föras. 2 miljoner för utveckling av lekparker ska avsättas.

🌹 Utreda avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer.

🌹 Bryta ojämlikheten för äldre i Söderhamnar, detta omfattar exempelvis ett digitalt utanförskap och tillgång till friskvårdsaktiviteter.

Jobb och Jämlikhet

Vi vet redan att segregationen är utbredd i Söderhamn, vi ser stora inkomstskillnader och en utbredd barnfattigdom tillsammans med en hög arbetslöshet. Både myndigheter och andra organisationer rapporterar om detta. Det leder till stora betygsskillnader, ökat våld i hemmet och ohälsa. Att motverka klassklyftor och den orättvisa ojämlikheten i kommunen måste vara vår primära uppgift. För att kunna ta krafttag mot den och verkligen ge våra barn och kommuninvånare likvärdiga villkor att leva på krävs politiskt mod. Vi vet dessutom att ett jobb ger oss ekonomisk frihet och personlig utveckling. Att det är på detta sätt som vi tillsammans kan bygga välfärden i Söderhamn och ta ett gemensamt ansvar för vår utveckling. Vi vet att barn med föräldrar som arbetar har generellt högre betyg och att en gymnasieutbildning är det bäst möjliga för att motverka ojämlikheten och dess negativa effekter långsiktigt. Därför behöver jobb vara ett fokus i hela kommunens verksamhet, eftersom de negativa effekterna av arbetslösheten påverkar kommunen i sin helhet. Många individer står för långt ifrån arbetsmarknaden och behöver därför hjälp att komma in. En av de stora utmaningarna för Söderhamn är också att klara kompetensförsörjningen på sikt, därför behövs fler också utbildningsmöjligheter.   

🌹 Lovjobbssatsning: alla ungdomar mellan 14-19år erbjuds sommarjobb.

🌹 Praktiklyft: satsning på fler praktikplatser för studenter och arbetslösa. 

🌹 Aktivt motverka sociala klyftor och ojämlikhetens negativa effekter. Därmed också samverka med föreningslivet för att stärka ungdomars inflytande.

🌹 Samordna arbetslivs- och kompetensbehovet i kommunen mellan utbildningsväsendet och näringslivet.

🌹 Möjliggöra SFI på kvällstid

🌹 Att omgående motverka skolsegregationens negativa effekter.

Hållbar tillväxt

För att Söderhamn ska kunna växa och utvecklas för framtiden behöver samhällsutvecklingen ske i samförstånd, där vi aktivt motverkar bostadssegregationen och bygger för ett fossilfritt resande. Det kan ske till exempel med utökade gång- och cykelvägar till och från våra skolor. Infrastrukturen är otroligt viktig där en utbyggnad av Orrskärshamnen är ett måste tillsammans med dubbelspår efter Ostkustbanan samt kapacitetsökning av järnvägen mellan Kilafors och Söderhamn. I infrastruktur omfattas bredbandsutbyggnad, men även andra former av infrastruktur där kommunen tar vara på innovation och främjar utvecklingen till ett hållbart samhälle. Där etablerade företag i kommunen ges aktiva

förutsättningar att utvecklas, växa och möjliggöra för nya etableringar. Som en del i Söderhamns aktiva hållbarhetsarbete är vi positiva till utveckling av förnyelsebar energi.

🌹 Ta fram ett socialt hållbart bostadspolitiskt program för att motverka bostadssegregationen.

🌹 När en verksamhet inom kommunen avvecklas ska det utredas om en alternativ driftsform är möjlig innan den avvecklas.

facebook Twitter Email