Livet som vuxen

Arbete ger människor ekonomisk frihet och personlig utveckling. Det är på detta sätt som vi tillsammans kan bygga välfärden i Sverige och Söderhamn och tar ett gemensamt ansvar för samhällsutvecklingen. Inkludering och tillgänglighet är avgörande för att bygga ett starkare Söderhamn, där olika erfarenheter och förutsättningar tas tillvara och utvecklas. Samhället behöver möta människor där de är och utifrån deras behov. Oavsett utbildningsbakgrund, kön, funktionsvariation eller annat så ska Söderhamn finnas där för dig.

Pandemin har haft en negativ påverkan på arbetsmarknaden och på människors möjlighet till egen försörjning. Personer med en svag utbildningsbakgrund har också en svag position på arbetsmarknaden och för denna grupp har distansstudier generellt inte varit bra.
Samtidigt har pandemin synliggjort brister i arbetsmiljö och arbetsförhållanden främst inom omsorgen. En god arbetsmiljö ska också ge möjlighet till kompetensutveckling, omställning och trygghet. En aktiv arbetsmarknadspolitik med tydliga prioriteringar behövs för att öka sysselsättningen och stärka jämlikheten i Söderhamn.

Idag finns en ojämlik bostadsmarknad som påverkas av ojämlikhet i inkomster. Bostaden är en social rättighet och människor ska därför erbjudas bostäder som anpassas utifrån deras behov, bostadsmarknaden ska inte överlämnas till enbart marknaden. Behovet av bra boende och en minskad segregation på bostadsmarknaden är avgörande för hälsa och välbefinnande både för barn och unga men även genom resten av livet. Boendets utformning är avgörande för hur man som äldre kan klara sitt liv. Både bostaden och utemiljön är viktig för hur man mår. För detta ska det vara möjligt att bo runt om i hela kommunen, både centralt i Söderhamn, med havsutsikt i Vallvik eller naturnära i Trönö.

Arbetsmarknaden står inför stora förändringar som kan skapa möjligheter men innebär också stora utmaningar. En stor utmaning att ta tillvara är den gröna omställningen, att möjliggöra utveckling inom näringslivet och skapa arbetstillfällen. Därför är det nödvändigt att utveckla förutsättningarna och underlätta för industrin i den snabba omställningstakt som präglar vår tid. Den gröna omställningen är här och för att minska arbetslösheten och ta vara på de industriella erfarenheterna som finns i Söderhamn behövs den. Kommunen har både goda infrastrukturella förutsättningar samt arbetskraft för att göra en nödvändig omställning. Vi behöver också ta tillvara på de positiva effekter som pandemin har inneburit där besöksnäringen i Söderhamn stått sig bra i jämförelse med större delen av Sverige.

Det är viktigt med väl fungerande transporter för människor och näringsliv i hela Söderhamn. De ger tillgång till arbete, skolor och fritidsaktiviteter och bidrar till tillväxt. Digitalisering ger stora möjligheter till både arbete och studier och skapar attraktionskraft för en så vacker kommun som Söderhamn. Även om digitalisering skapar nya möjligheter är fysisk tillgänglighet fortsatt avgörande för utvecklingen. Gång och cykelvägar behöver utvecklas och kollektivtrafik behöver vara tillgängligt i hela kommunen. Som en del i ett hållbart samhälle. För att stå rustade inför framtidens behov så behöver vi en kraftig utbyggnad av vår infrastruktur där inte minst ett kraftigt utbyggt elnät kommer att spela en avgörande roll för möjligheten till fortsatt utveckling och ett stort steg mot ett hållbart samhälle.

Ett starkt samhälle kräver ett starkt civilsamhälle, det byggs av ett aktivt föreningsliv.


Ett starkt samhälle kräver ett starkt civilsamhälle, det byggs av ett aktivt föreningsliv. Där människor kan delta och påverka sin vardag i demokratiska former. I ett starkt kultur- och föreningsliv möjliggörs olika sätt att engagera och uttrycka sig på. Det finns verksamhet som drivs allra bäst av ideella krafter och av föreningslivet. Med det engagemang som föreningslivet besitter kan verksamhet och samhället utvecklas ännu mer när andra driftsformer möjliggörs. Föreningar är en drivkraft för att hålla hela Söderhamn levande. Vi behöver fortsätta arbeta aktivt med att skapa en ”vi” känsla i kommunen, det är tillsammans samhället utvecklas. Det är invånarna som skapar en kommun, inte formella institutioner.

Arbetsförhållanden inom välfärden behöver prioriteras. Anställningsvillkor, löner och förmåner ska utformas så att de främjar en hållbar arbetsprestation och ett tryggt yrkesliv. Alla har rätt att må bra på jobbet. Men det är minst lika viktigt att om man inte mår bra få det stöd som behövs för att både kunna komma tillbaka till ett arbete men framför allt komma tillbaka till samhället i stort. Arbetsmiljön ska stärkas och utvecklas för och tillsammans med personalen. Personalens kompetens ska tas bättre tillvara i såväl utvecklings- som kvalitetsarbetet.

• En klimatomställning där alla kan delta och ställa om efter förmåga, och som säkrar och ger arbetstillfällen, är grunden för den breda uppslutning som gör att omställningen är socialt hållbar. Där bör det offentliga föregå och leda omställningen om det är möjligt.
• Trösklar in till arbetslivet behövs sänkas på flera olika sätt. Det är både möjlighet till studier i flexibla former, möjlighet till barnomsorg på obekväma arbetstider, extratjänster och introduktionsjobb för de som står längst ifrån arbetsmarknaden likväl som sommarjobb och
praktik.
• För att möta förändrade kompetensbehov är satsningar på utbildning, att attrahera och behålla kompetens och möjligheten till vidareutbildning och kompetensutveckling genom hela arbetslivet. Men det är minst lika viktigt för individen att få möjlighet att bilda sig. Det är därför både viktigt med formella utbildningar samt att främja bildning i allmänhet exempelvis genom studieförbund.
• Bostaden är en social rättighet och det behöver då finnas bostäder anpassade utifrån olika behov.
På ett strukturellt plan behöver bostadssegregationen bekämpas utifrån de negativa effekter den får på barns utbildningsmöjligheter men det är lika viktigt att bostäder är tillgänglighetsanpassade för att människor ska kunna klara sin vardag.
• Hemmet ska vara en trygg plats för alla. Däremot förekommer våld i allt för stor utsträckning just i hemmet. Detta ska inte förekomma alls och arbetet för trygghet både i hemmet och i samhället måste utvecklas. Söderhamn ska vara en trygg plats att leva och bo på. Fri från våld och missbruk.
• Trygghet och goda arbetsförhållanden ska vara vägledande i all verksamhet. Det omfattar också att kollektivavtalsliknande villkor ska gälla vid alla upphandlingar

facebook Twitter Email