Livet som äldre

Alla har rätt att känna sig trygga genom hela livet. För att känna sig trygg som äldre är det väsentligt att arbetslivet varit tryggt och arbetsförhållandena hållbara. En viktig del i tryggheten är att man ges möjlighet att påverka sitt liv. En del är att kunna jobba så länge man vill och inte hindras av fysiska eller psykiska åkommor till följd av ohållbara arbetsförhållanden. Men också en aktiv fritid och kunna ta del av kultur och fritidsverksamhet. Därför är det viktigt med ett aktivt föreningsliv som riktar sig till alla i Söderhamn och inte enbart till vissa grupper som generellt redan är resursstarka.

De äldre i samhället ska erbjudas samhällsservice och aktiviteter på samma sätt som yngre och därmed vara med och medverka till det livslånga lärandet. Bildning sker tillsammans med andra och därför är kunskapsutbyte och mötet mellan människor avgörande för utveckling. Både för alla människor i sig och för samhällsutvecklingen behöver all kompetens tas om hand i Söderhamn.

Under en längre tid har äldreomsorgen lidit av otillräckliga resurser, som i sin tur resulterat i anhörigomsorg och ökad användning av privata marknadstjänster när den offentligt drivna äldreomsorgen inte räckt till. Det skapar i sin tur sämre förutsättningar för en sammanhållen och professionell äldreomsorg där den äldres behov står i centrum. Utvecklingen ska brytas och vändas och en ökad samordning av vård och omsorg behöver ske för att individen och inte systemet ska stå i fokus. Alla i vår kommun ska kunna se fram emot en trygg ålderdom, inte bara de som har bäst förutsättningar.

Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet och utgå ifrån behov och rätt till självbestämmande.

Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet och utgå ifrån behov och rätt till självbestämmande. Den som behöver både vård och omsorg ska mötas av personlig kontinuitet, något som också är viktigt för de anhöriga. Den som behöver ska få stöd och omsorg att delta i samhällslivet. Det handlar om behovet av hjälp i hemmet, av samvaron, att bli sedd och förstådd. Det finns också könsskillnader i vilken vård och omsorg som erbjuds, dessa skillnader ska inte finnas där. Detta behövs för att alla ska kunna åldras i trygghet och med värdighet

• Att kunna klara sin vardag genom ett bra fungerande boende är relaterat till hälsa och välbefinnande för många äldre. För att allt fler äldre ska kunna bo kvar i tidigare boenden måste det finnas möjligheter att anpassa bostäderna efter behov. Detta innebär också möjligheten att vara bosatt i hela kommunen.
• För att säkerställa en bra äldreomsorg och hållbara arbetsförhållanden inom den bör verksamheten drivas i kommunalregi och inte av vinstintressen.
• Inflytande över sin vardag är en viktig del för att kunna må bra. Därför behöver möjligheten att påverka ens vård och omsorg säkerställas.
• Kultur, fritid och bildning ska vara tillgängligt genom hela livet. Behov och förutsättningar ser olika ut genom livet men den glädje och utveckling som det kan ge blir inte mindre viktig. Digitalisering eller tillgång till lokaler får inte utgöra ett hinder utan behöver anpassas utifrån olika personers förutsättningar för att säkerställa en jämlik tillgång till kultur och fritidslivet.

facebook Twitter Email