God konsumentvägledning minskar konsumentskadorna

Det är viktigt att ha en bra konsumentvägledning i kommunen för att informera/ utbilda våra invånare om lagar och regler. Det är också bra för företagare att kunna vända sig till för att få råd och information om vad som gäller.

Tre av fyra konsumenter får årligen problem med något de köpt. Konsumentverket har undersökt hur mycket de misslyckade köpen kostar konsumenterna. Kostnaden kallas konsumentskada.  I april 2018 gjordes en undersökning som visar att misslyckade köp av varor och tjänster kostar svenska konsumenter 50 miljarder kronor årligen. Det motsvarar 7000 kronor per person.

Problem bara med hantverkstjänster kostar konsumenterna cirka 10 miljarder kronor varje år. Andra köp som leder till stora kostnader är köp av bilar, fastighetsmäklartjänster, mobiltelefoni och andra telekomtjänster. Konsumentskadan har räknats ut genom att ta alla kostnader som problemet orsakat, plus det ekonomiska värdet av den tid som gått åt för att hantera problemet minus eventuell kompensation från företaget. Till grund för beräkningarna ligger en konsumentundersökning med över 4000 svarande mellan 18- 75 år.

Av de 50 miljarderna står 39 miljarder för direkta omkostnader, medan 11 miljarder motsvarar värdet på den tid konsumenter lagt ner på att försöka lösa problemen, motsvarande totalt 66 miljoner timmar!

I Söderhamns kommun finns 20171 vuxna vilket innebär en konsumentskada motsvarande 141,2 miljoner koronor per år. Under perioden april- augusti i år har konsumentvägledaren dokumenterat en besparing av 412677 kr för konsumenter som med stöd av konsumentvägledningen fått rätt i sina ärenden utifrån gällande konsumentlagstiftning. Den faktiska siffran är troligen betydligt högre då konsumentvägledningen sällan får veta utfallet i ett ärende efter rådgivning.

Det är enkelt att konstatera att med en proaktiv konsumentvägledning, så går det att minska en hel del kostnader och att minska tidsåtgången för att lösa många ärenden. Det är också viktigt att utbilda/ informera våra unga samt nya invånare i kommunen om konsumentlagar. Konsumentvägledaren fyller en viktig samhällsfunktion.

Lillemor Svensson. (S)

facebook Twitter Email