Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetuppdatering 2017

Sven-Erik Lindestam

Inledning

Den förändrade styr- och ledningsfilosofi som kommunen nu jobbar efter behöver fortsätta att vara i fokus för att vi ska kunna jobba mer tillitsstyrt i kommunen. Att leda och styra kommunen mer värdebaserat och mindre genom detaljregleringar leder till mer nytta och värde för våra medborgare och företag. Vi anser att våra medarbetares kunnande, kompetens och delaktighet ger utrymme både till mer medinflytande och till att vi som kommun blir mer kreativ och utvecklande.

Vi vill också med denna budgetuppdatering ge större utrymme för våra nämnder och styrelser att själva, med sina reglementen och fokusområdena som uppdrag, göra sina prioriteringar i sina egna budgetramar. Därför lägger vi inte heller i denna uppdatering en budget på detalj- eller programnivå utan väljer att lägga ramar tillsammans med de fokusområden som vi ser leder kommunen mot visionen. Vi väljer att göra så med både driftsramarna och med investeringsramarna. När det gäller de senare så behålls de centralt och effektueras efter avrop och igångsättningstillstånd enligt kommunens tidigare beslutade modell. De ligger fast under budgetperioden och i de fall de inte ännu nyttjats justeras de fram i tid.

Övergripande

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill se ett jämlikt och jämställt Söderhamn där såväl människor som företag växer. Ett Söderhamn där det inte ska spela någon roll vem du är, hur tjock din eller dina föräldrars plånbok är, varifrån du kommer, vilken gud du tror eller inte tror på eller för den delen vilken funktionsvariation just du har. Du ska känna dig välkomnad till att bo, verka eller flytta till vår kommun oavsett din könsidentitet eller vem du blir förälskad i eller attraherad av.

Klimat och miljö är områden som måste ligga högt på kommunens prioriteringslista. Därför vill vi se och genomföra de investeringar som sker inom energieffektiviseringsprojektet utanför den ordinarie investeringsbudgeten. Detta därför att de ska kunna räknas hem via besparingar. De investeringarna har flera vinster. Den främsta är naturligtvis att minska våra koldioxidutsläpp, men vidare så kommer det också att göra att vi kommer att spara pengar som kan användas till våra kärnverksamheter. Förutom det så kommer det att gynna våra lokala företag. Vi vill också fortsätta att arbeta för att biogas utvinns från matavfall i samverkan med andra, att bilpoolen ställs om mot mer miljövänliga fordon och att kommunen i all sin planering har klimatsäkring som en utgångspunkt. Vi vill under perioden, tillsammans med Region Gävleborg, fortsätta arbeta för en ytterligare ökning av nyttjandegraden i kollektivtrafiken.

Näringslivsarbetet är viktigt, detta vill vi tre partier också koppla till upphandlingar för att dels bidra till fler jobb i kommunen och dels öka kommunens självförsörjningsgrad. Vi vill under resten av budgetperioden arbeta för att än mer närproducerad mat kan serveras på våra äldreboenden, förskolor och skolor. Vi vill också se mer sociala hänsynstaganden när kommunen upphandlar, hänsynstaganden som ger långtidsarbetslösa möjligheter till arbete och egen försörjning. När det gäller kommunens service till företag så vill vi göra den mer tillgänglig bland annat genom vår kundtjänst. Vi vill arbeta för att kommunen ska fungera stödjande så att befintliga företag växer och att nya väljer att etablera sig i kommunen. Här vill vi också vara öppna för att stödja tillkomst och etablering av fler sociala företag. Vi vill också se att samarbetet med företag, arbetsförmedling och kommunen leder till att kompetensväxling kan ske. Det kan dels ske genom en fortsättning av kompetensväxlingsprojektet men också genom en fortsatt utveckling av valideringsmodeller.

De kommunala arbetstillfällena som finns i kommunen är placerade inom många olika verksamheter runt om i kommunen. Här vill vi tre partier intensifiera arbetet som leder till att fler arbetstillfällen placeras ut i kommundelarna utanför centralorten. Vi vill också se ett arbete där fler erbjuds tillsvidareanställningar och lyfts in i kommunens ordinarie verksamheter från vikariepooler, så att vi tar vårt ansvar för att ge fler människor arbete, särskilt vill vi här se att unga människor kommer i jobb. Vi vill också se att Komhall och projektet 100-jobb genomförs och fortsätter.

Bredband är viktigt för att hela kommunen ska leva, vara attraktiv att flytta till och starta företag i. Därför är det viktigt att arbetet med att utbyggnaden av bredbandsuppkoppling intensifieras och att det undersöks om annan teknik, exempelvis trådlös fiber kan underlätta och förbilliga. Vi vill också att det undersöks om samverkan med andra finansiärer ger fler möjlighet till snabbare uppkoppling. Här vill vi uppdra till kommunstyrelseförvaltningen och Söderhamn Nära att göra ett sådant arbete.

Attraktiva boenden är ett av de fokusområden som vi vill se. Vi vill att det byggs nya bostäder i kommunen. Därför uppdrar vi nu åt vårt kommunala bolag Faxeholmen att bygga bostäder i kommunen och också beakta behovet i kommundelarna. Vi vill också se att det tillskapas trygghetsboenden och att det också kan vara nya platser inom vård- och omsorgsboenden. Det kan vara nya bostäder men också konverteringar av befintliga boenden i kommunen.

Vi ser också att vi under resten av budgetperioden behöver arbeta offensivt för att nyttja våra lokaler mer effektivt.

Personal

I arbetet med att implementera vår styrnings- och ledningsfilosofi så är arbetet med tillit, systemsyn och helhet i fokus. Därför blir det viktigt att å ena sidan arbeta med större ansvar för nämnder och styrelser och samtidigt jobba med hela kommunens utveckling å andra sidan. Därför väljer vi nu att behålla delar av nämndernas ramar för att kunna ta ett politiskt grepp med fokusområdet attraktiv arbetsgivare. Det handlar dels om löneutveckling men kan också handla om annat i arbetet med att stärka vårt varumärke som arbetsgivare. När det gäller lönepolitiken så vill vi ta ett rejält grepp om den och vi vill minska lönegapet bland anställda i Söderhamns kommun och specifikt satsa på undersköterskornas löner 2017. Vi tillför därför en förstärkning med 5 miljoner kronor till de centrala lönemedlen för att kunna göra detta.

Driftbudgetens ramar

När det gäller fritid, kultur och vuxenutbildning så har vi under hela 2000-talet legat högre än jämförbara kommuner vilket också varit och är en politisk ambition. Individ- och familjeomsorg har höga kostnader trots de offensiva satsningar som gjorts på 100-jobben. Förskolan har genom de personalsatsningar som gjorts höjt oss till en nivå där jämförbara kommuner ligger. Även äldreomsorgen som under många år haft en låg personaltäthet har efter tillskotten också hamnat i nivå med andra jämförbara kommuner. Vi ser att för att kunna möta utmaningarna framöver så behöver vi ytterligare stärka omvårdnadsnämndens budget. Nämnden har jobbat med en plan för att ställa om sin verksamhet mot de verkliga behoven, vi tre partier stödjer detta arbete. Vi ser äldreomsorgens utmaningar som strategiskt viktiga för hela kommunen och väljer därför också att uppdra till omvårdnadsnämnden att intensifiera det arbetet för att inför budgetuppdatering 2018 presentera hur en långsiktig omställning mot verkliga behov ska kunna genomföras. Vi tillför också nämnden ytterligare 10 miljoner kronor och avskriver deras tidigare underskott.
Vi inrättar även en omställnings- och omstruktureringspott om 10 miljoner kronor där nämnderna ska kunna söka medel för att komma tillrätta med en omställning som leder till mer nytta för medarbetare och medborgare. Där ska också pengar kunna sökas för medarbetarutveckling.

Kommunens resultat ska långsiktigt vara positivt och stärka soliditeten.
De fokusområden vi jobbar med under budgetperioden ligger fast.

De externa är:
• Jämlikhet (för att kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell identitet, ålder och klass inte ska vara hinder utan möjligheter)
• Infrastruktur (för att kunna leva, bo och pendla samt arbeta i hela kommunen behövs mer bredband, en ny ostkustbana med dubbelspår och fyrfältsväg till Gävle)
• Attraktiva boenden (för att få ny- och ombyggnation av hyresrätter, trygghetsbostäder, borätter och småhus)
• Näringsliv (för att befintliga företag ska växa, nya starta, ge bättre service och förbättra företagsklimatet)
Till det finns det interna:
• Attraktiv arbetsgivare(för att ge mer egenmakt som anställd, satsa på friskfaktorer och rekrytera nya medarbetare)

S, V och Mp föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att fastställa upprättad resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2017 samt budget för 2018-2019,
att fastställa uppdaterad nettobudgetram för 2017-2019
att investeringar ska i första hand och långsiktigt ske med egna medel dock kan det under budgetperioden accepteras att låna upp till 325 mkr,
att kommunens resultat i högkonjunktur bör uppgå till 20 mkr,
att framställningar och äskanden som ej i övrigt finns redovisade i budgeten avslås,
att fastställa uppdaterad investeringsbudget för 2017-2019 enligt uppställning,
att medge Söderhamn kommuns internbank rätt att ta upp externa lån med högst 1 000 mkr för vidareutlåning inom kommunkoncernen under år 2017,
att inrätta en omställnings- och omstruktureringspott om 10 mkr där nämnderna ska kunna söka medel för att komma tillrätta med onödig efterfrågan av utbud för att koncentrera sin verksamhet kring verkliga behov och där medel också ska kunna sökas för medarbetarutveckling och där användningen beslutas av kommunstyrelsen,
att centrala lönemedel för 2017 förstärks med 5 mkr öronmärkt för undersköterskor,
att tillföra kultur- och samhällsservice nämnden 3 mkr för vinterväghållning,
att upphäva beslut om kvalitet i vinterväghållning och delegera till kultur- och samhällsservicenämnden att fastställa kvaliteten på vinterväghållningen inom tilldelad budgetram,
att uppdra till nämnderna att i samverkan intensifiera arbetet med att anställa fler i ordinarie verksamhet för att minska vikariebehovet,
att uppdra till alla nämnder att intensifiera arbetet som stödjer att fler arbetstillfällen placeras ut i kommundelarna,
att bidragen till föreningslivets barn-, ungdoms-, kultur- och folkbildningsverksamheter minst skall öka med prisutveckling,

att uppdra till nämnderna att fortsätta arbetet med kompetensväxling,
att uppdra till Faxeholmen och tillföra till ägardirektivet att bolaget ska under budgetperioden bygga fler bostäder i Söderhamns kommun och beakta behovet i kommundelarna,
att uppdra till omvårdnadsnämnden att inför budgetuppdatering 2018 presentera en strategisk genomförandeplan utifrån det arbete de gjort med omvårdnad 2.0 där särskilt ska beaktas konvertering av möjliga boendeplatser till trygghetsboenden, en intensifierad samverkan med bostadsföretag för att ta fram nya trygghetsboenden samt nya vård- och omsorgsboenden efter behov och ett arbete för att stärka frisktal och minska sjukskrivningar,
att avskriva omvårdnadsnämndens ackumulerade resultatbalanserade underskott per 2015-12-31,
att öka omvårdnadsnämndens budgetram med 10 mkr,
att öka barn- och utbildningsnämndens budgetram med 5 mkr,
att uppdra till kommunstyrelsen och Söderhamn Nära att utbyggnaden av bredbandsuppkoppling intensifieras och att det undersöks om annan teknik, exempelvis trådlös fiber, kan underlätta och snabba upp till lägre kostnad,
att uppdra till kommunchefen att tillsammans med koncernledningsgruppen genomföra en översyn om vad det ska innebära att vara chef i kommunen när det gäller antal underställda, arbetsbörda och ansvar för att inför budgetuppdatering 2018 presentera ett förslag till styrelsen och fullmäktige,
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att påbörja en översyn av ägardirektiven till kommunens bolag samt att presentera reviderade förslag inför 2018 samt att delrapportera uppdraget senast i mars till kommunstyrelsen,
att fastställa utdebiteringen för år 2017 till 21:66 per skattekrona,
att erinra nämnder och styrelser att tidigare antagen budget 2016-2019 i de fall den inte ändras i denna budgetuppdatering fortsatt gäller,

facebook Twitter Email